• 044-2443 7418/7417
 • convener@collagen2022.com
 • CLRI, Chennai
 

CONFERENCE  PATRONS         Dr. Shekhar C. Mande, Former DG CSIR

                                         Dr. N. Kalaiselvi, DG, CSIR
                                         Dr. S. Chandrasekar, Secretary, DST
                                         Dr. Rajesh S Gokhale, Secretary, DBT

Conference Chair     Dr K J Sreeram, Director, CSIR-CLRI

Conveners             Dr B Madhan, CSIR-CLRI & Dr P Karthe, UnoM

Co-Conveners         Dr K Purna Sai, CSIR-CLRI & Dr Gunasekaran, UnoM

Advisory Committee 

 

Padmashri Dr K M Cherian

Dr A Sarasa Bharati

Dr B Chandrasekaran

Organizing Committee (CSIR-CLRI)

 • Dr P Thanikaivelan
 • Mr Shanmugasundaram
 • Dr N Nishad Fathima
 • Dr T S Uma
 • Dr L Suguna
 • Dr N Ayyadurai
 • Dr P Ganesan
 • Dr M S Kiran
 • Dr Md Sayem Alam
 •  
 • Dr A Gnanamani
 • Dr N R Kamini
 • Dr S Ganesh
 • Dr S Easwaramoorthi
 • Dr Amit Vernekar
 • Dr A Suresh Kumar
 • Dr G C Jayakumar
 • Dr Bindia Sahu